Triển khai phần mềm bán nông sản Cargill – Kim Mai

Cargill Kim Mai

Cargill Kim Mai

Thời gian triển khai:

Phần mềm quản lý bán hàng: Tháng 01 năm 2012